Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hodnocení služeb - 2011

10. 1. 2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZE SOUHRNNÉHO HODNOCENÍ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

 
 
Centrum sociálních služeb pro sluchově postižené osoby při HSN poskytuje tři registrované sociální služby: odborné sociální poradenství, tlumočnické služby a sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním (sluchovým) postižením a seniory.
Kontrola kvality a hodnocení vychází z Plánu kontroly a hodnocení kvality poskytovaných služeb pro rok 2011, schváleného dne 16. 2. 2011. Výsledky hodnocení slouží pro stanovení cílů pro další období, k rozvoji a zkvalitnění služby, pro úpravy vnitřních pravidel, eventuelně pro stanovení dalších opatření. V níže uvedené závěrečné zprávě jsou souhrnně hodnoceny všechny tři poskytované služby. Tato zpráva je součástí zápisu z pracovní porady, kde bude projednána, další výtisk bude uložen do složky Hodnocení. Souhrnné výsledky budou shrnuty a zveřejněny ve výroční zprávě HSN za rok 2011, na nástěnce ve veřejných prostorách poradny, na webových stránkách www.hsnhk.estranky.cz a na členských schůzích HSN a ZO nedoslýchavých.
 
Dle zjištěných údajů lze shrnout, že naše služby splňují stanovená kritéria úspěšnosti – dodržování práv klientů, spokojenost stávajících klientů s poskytovanými službami a jednáním pracovnic, dodržování stanovených vnitřních pravidel, rozvoj poskytovaných služeb a činností, profesionální růst pracovnic, … Lze tudíž konstatovat, že poskytované služby byly v roce 2011 úspěšné. Centrum dodržuje stanovená vnitřní pravidla, do své činnosti zapojuje stážisty a využívá supervizi jako možnost zkvalitnění služeb a rozvoje pracovníků.
Velmi pozitivní je pro nás zjištění, že naše služby podpořily celkový počet 132 klientů - – dle kontroly karet a individuálních záznamů všichni spadají do cílové skupiny Centra a jejich požadavky jsme v rámci našich kompetencí dokázali řešit. Lze shrnout, že poskytováním služeb jsme naplnili stanovené kritérium úspěšnosti, tj. více jak 90 % klientů je se službami spokojeno a jejich poskytováním jsme uspokojili požadavky klientů. Pozitivní je i počet nových klientů – celkem 64, z čehož vyplývá, že o námi nabízené služby je zájem…
Lze tedy konstatovat, že poskytované služby byly v roce 2011 úspěšné. Centrum dodržuje stanovená vnitřní pravidla, do své činnosti zapojuje stážisty a využívá supervizi jako možnost zkvalitnění služeb a rozvoje pracovníků.
Na základě zjištěných výsledků provedeného hodnocení jsou stanovena tato opatření pro poskytování služeb a celkový rozvoj činnosti:
1.    stanovit dílčí cíle služeb a Centra pro období 2012;
a)      zajistit finanční prostředky na provoz poradny a poskytování služeb;
b)      kampaň za informovanost o poskytovaných službách – prohloubit spolupráci s MUDr. Dršatou, Pro-sluch s.r.o. a MŠ a internátem pro žáky se sluchovým postižením;
c)      zrealizovat plánované aktivity: kreativní kurzy pro děti se sluchovým postižením i veřejnost, osvětové semináře,…
2.    stanovit nový plán kontroly a hodnocení poskytovaných služeb pro rok 2012;
3.    aktualizace plánů dalšího vzdělávání pracovnic – vybrat vhodné kurzy pro rok 2012;
    1. k 31. 5. 2012 nutno provést celkové hodnocení pro jednotlivé pracovnice, přehodnotit plány dalšího vzdělávání a rozvoje (dle VP o hodnocení a oceňování pracovníků a dle VP o dalším vzdělávání);
4.    kontaktovat klienty, kteří v roce 2011 využili službu jedenkrát, či oproti roku 2010 službu nevyužili (vždy k 31. 8. je provedena kontrola karet a záznamů klientů za uplynulý rok. V případě, že některý z klientů (s nímž byla uzavřena Smlouva) navštívil Centrum jen 1x za uplynulé období a dále již službu nevyužil, kontaktuje jej jeho klíčový pracovník (individuálně – dle poskytnutých kontaktů a způsobu komunikace, zpravidla však telefonicky) a zjistí, zda byl klient se službou spokojen, zda se zlepšila jeho situace (v souvislosti s poskytnutím služby) atd. Pokud má klient zájem, mohou si smluvit osobní schůzku. O kontaktu a hodnocení zapíše pracovník zápis do Individuálního záznamu klienta).
Kontaktování těchto osob spojit s plánovanou informační kampaní o službách a činnosti Centra.
 
Úkoly budou projednány na první pracovní poradě v roce 2012 a bude stanoven postup jejich řešení.
 
Dne: 9. 1. 2012